ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Gardrób Közösségi Vásár (Mender Szilvia EV  cím: 1047 Bp, Báthory u 20, Adószám: 59445829-1-41, továbbiakban Szolgáltató, Szerződést köt a szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel, továbbiakban Árus.

Szerződő felek

Árus: A Gardrób Közösségi Vásár szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló 18 éven felüli személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Árus. 

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint rendezvényszervezés szolgáltatást nyújtó Gardrób Közösségi Vásár, továbbiakban Szolgáltató

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Árus között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Árus által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül ha az Árus a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2019. október 1-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak:

A szolgáltatás: Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés 

Foglalás: Foglalás kizárólag a honlapon feltüntetett tételek közül lehetséges. A Szolgáltató az Árus által megadott e-mail címre küldi el a foglalás és vásárlás visszaigazolását és az átutalás díjáról szóló számlát. A rendezvény feltételei a honlapon és a visszaigazolásban is megtalálhatók. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát és a foglalási díjról kiállított számlát. Az Árus maximum kettő asztalt vásárolhat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A Foglalás a részvételi díj megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek:
A Gardrób Közösségi Vásár által biztosított szolgáltatás igénybevételéhez az árus részéről a vételár 100 %-ának online, kártyás megfizetésére van szükség. A vásárlás megtörténte után a Szolgáltató biztosítja a vásáron való részvétel feltételeit. A Szolgáltató a helyszín és az árusítás pontos helyszínét az Árus részére megküldi. A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendezvényhelyszín és az árusítás helyszínének megváltoztatására. A Szolgáltatás az Árus részéről nem visszaváltható.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

A Gardrób Közösségi Vásár magánembereknek szóló használt ruha vásár, ahol kizárólag használt ruhát, cipőt és kiegészítőket lehet árusítani a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott területen, ahol egy asztal és egy állvány elhelyezésére van lehetőség. Cégek, boltok, vállalkozások nem vehetnek részt az eseményen.

A megvásárolt területen helyen kettő fő árusíthat, az itt megjelenő termékekért az Árus felelős.

Helyszín:

ELTE Gömb Aula - 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

A Szolgáltató a vásárlás véglegesítésekor részletes visszaigazolást küld a Árusnak, mely tartalmazza az árusítás pontos helyét.

A Szolgáltató az ELTE helyszínen biztosít: 1 db 160×80 cm-es táblaasztalt és 1 db széket. Igény szerint biztosít 100 cm-es állványt.  

A Használható terület: 2 négyzetméter. Az Árus kizárólag annyi eladnivaló holmit hozhat, ami ezen a területen elfér, a 100 cm-nél nagyobb állványokat, és az útban lévő dobozokat tűzvédelmi okokból a Szolgáltató a rendezvény során elpakolhatja.

A Szolgáltató rossz időjárási viszonyok esetén benti, fedett helyszínre költözteti az eseményt, ez esetben az eredetileg foglalt helyek megváltoznak, az asztalokat a Szolgáltató osztja be.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges lopás károkért valamint a látogatók számáért.

A Szolgáltató biztosít: lefüggönyözött próbafülkét, férfi és női mosdót, büfét.

Árus adózási kötelezettségei: Magánszemély ingóság értékesítése 1 adóévben 600.000 Ft-ig adómentes. Az eladott ruhadarabok után nem kell adni blokkot. A máshol kereskedelmi tevékenységet folytató Árus köteles a NAV hatályos szabályai szerinti adózási kötelezettségeinek eleget tenni.

A jelentkező a befizetéssel a rendezvény szabályait elfogadja. A Szolgáltatónak jogában áll a szabályokat nem betartó Árusoktól a vásáron való részvételt felfüggeszteni. A Szolgáltató a biztonsági szabályzatát a honlapján jelenteti meg.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1. A foglalás a Szolgáltató honlapján, az Árus által bankkártyával történő fizetéssel jön létre, így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Árus elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Árus részére.

7.2. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.3. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.

7.4. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.5. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.

8. A foglalás visszautasítása, szerződés megszűnése.

8.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Árus:

1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.

2. nem rendeltetésszerűen használja a helyszínt

3. a megadott termékeken kívül más is árusít.

4. az árusítás jogával kereskedelmi tevékenységet folytat.

5. drog vagy alkohol befolyása alatt áll

6. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít

7. a helyszín megváltozása esetén a Szolgáltató jogosult a foglalást megszüntetni.

8. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

9. rendezvény elmaradása esetén a megvásárolt árusítási helyek új időpontban lesznek érvényesek, a szerződés nem szűnik meg.

9. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

9.1. A Szolgálató köteles a Árus tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

9.2. A területen hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. Bankkártyás online fizetési rendszer feltételei:

10.1. A Szerződési Feltételek Árus által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Árus a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

10.2. A Szerződés akkor jön létre, ha a fenti pont értelmében a Árus a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

10.3. Az Árus a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.

10.4. Foglalás akkor jön létre, amikor a Árus a foglalást végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Árus fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.
Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD, MAESTRO és American Express

11. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:

11.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Árus részére folyamatosan biztosítja az Árus fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

11.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

11.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.

11.4. A Szolgáltató az Árus adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – az Árus kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

11.5. Árus bejelentések, panaszok kezelése
Az Árus a fenti banki szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak online ügyfélszolgálatán a gardrobkv@gmail.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 5 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja az Árust. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató az Árus által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

12. A Árus jogai és kötelezettségei

12.1. Az Árusnak a bankkártyás fizetés megkezdés előtt meg kell adnia a pontos adatait a honlapon, az esetleges probléma elkerülése végett.

12.2. Az Árus adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

12.3. Az Árus kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól az Árus csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát az Árus nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

13. Bankkártyás Online fizetési rendszer

13.1. A bankkártyával való fizetés az OTP SimplePay szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.

13.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő Árus nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

13.3. Az Árus hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Árus kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

13.4. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD, MAESTRO és American Express

Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Árus tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.